LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Satiksmes ministrija paziņo, ka 2019.gada 30.oktobrī, plkst. 11.00 Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtā stāva 416.telpā notiks valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma “Paipalas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

  • Nekustamā īpašuma “Paipalas”, Demenes pagastā, Daugavpils novadā izsoles noteikumi.

Nosaukums

“Paipalas”

Administratīvā teritorija

Demenes pagasts, Daugavpils novads

Kadastra numurs

4450 003 0152

Sastāvs

Neapbūvēta zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 4450 003 0152) 2.07 ha platībā, no kuras:

lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 1.38 ha (aramzeme – 0.66 ha, augļu dārzi – 0.27 ha, ganības – 0.45 ha);

krūmāji – 0.39 ha;

ūdens objektu zeme – 0.12 ha.

Apbūve

Būves ir nojauktas.

Uz zemes vienības iepriekš atradās: dzīvojamā māja, pagrabs un šķūnis.

Kadastrālā vērtība

10537.00 euro

Īpašnieks

Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 90000088687

Zemesgrāmata

Daugavpils tiesa

Demenes pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000491042.

Apgrūtinājumi

Aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ārpus pilsētām un ciemiem, kā arī pilsētu lauku teritorijās – 0.02 ha;

Aizsargjoslas teritorija gar dzelzceļu – 0.12 ha.

Zemesgrāmatā veiktais ieraksts: Atzīme – uz zemes vienības atrodas īpašumam nepiederošas būves (kadastra apzīmējumi 4450 003 0152 001; 4450 003 0152 002; 4450 003 0152 003) – tiks dzēsts.

Lietošanas mērķis

Individuālo dzīvojamo māju apbūve (kods 0601) – 2.07 ha.

Dominējošā zemes lietošanas kategorija

Lauksaimniecības zeme.

 

Satiksmes ministrija paziņo, ka 2019.gada 31.oktobrī, plkst.11.00 Satiksmes ministrijas ēkas Gogoļa ielā 3, Rīgā, ceturtā stāva 416. telpā notiks valstij Satiksmes ministrijas personā piederošā nekustamā īpašuma Viestura ielā 18C, Gulbenē, Gulbenes novadā, mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Adrese

Viestura iela 18C, Gulbene

Administratīvā teritorija

Gulbenes novads

Kadastra numurs

5001 009 0270

Sastāvs

Neapbūvēta zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 5001 009 0270) 0.2978 ha platībā, no kuras:

lauksaimniecībā izmantojamā zeme – 0.2702 ha (augļu dārzi – 0.2702 ha);

zeme zem ēkām – 0.0276 ha.

Apbūve

Būves ir nojauktas.

Uz zemes vienības iepriekš atradās: garāža un šķūnis.

Kadastrālā vērtība

4229.00 euro

Īpašnieks

Latvijas valsts Satiksmes ministrijas personā, nodokļu maksātāja kods 90000088687

Zemesgrāmata

Vidzemes rajona tiesa

Gulbenes pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000477662.

Apgrūtinājumi

Kadastra informācijas sistēmas teksta datos nav norādīti.

Lietošanas mērķis

Dzelzceļa staciju, autoostu, civilo lidostu un upju ostu apbūve (kods 1103) – 0.2978 ha.

Dominējošā zemes lietošanas kategorija

Lauksaimniecības zeme.


(informācija atjaunota 01.10.2019.)