LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

SM izsludina konkursu uz "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu

Satiksmes ministrija (SM) ceturtdien, 16. maijā, izsludināja konkursu uz SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amatu. Viena no prasībām – abu amatu pretendentiem ir jābūt ar nevainojamu reputāciju.

"Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētāja pienākumos būs nodrošināt uzņēmuma darbības un attīstības stratēģijas izstrādi un ieviešanas uzraudzību, kā arī veikt Eiropas komunikāciju tīklu projektu plānošanu, uzraudzību un koordināciju.

Valdes priekšsēdētāja amata pretendentiem jābūt valsts valodas prasmēm C līmeņa pirmajā pakāpē un ļoti labām angļu valodas prasmēm. Kandidātiem jābūt akadēmiskai augstākai vai otrā līmeņa profesionālai augstākai izglītībai un vismaz piecu gadu profesionālā darba pieredzei vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa, iestādes vadītāja vai tā vietnieka amatā, vai lielas struktūrvienības vadībā) komercsabiedrībā, organizācijā vai iestādē.

Amata pretendentiem jābūt arī obligātai pieredzei un zināšanām lielu infrastruktūras attīstības projektu realizēšanā, to skaitā projektu ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu vai citu ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansējumu, kā arī zināšanām un pieredzei uzņēmuma finanšu vadības jautājumos. Kandidātiem prasīta arī kompetence un pieredze investīciju projektu izstrādē, izvērtēšanā un ieviešanā, kā arī šo projektu finanšu resursu nodrošināšanā un risku vadībā.

Pretendentam jāpiemīt stratēģiskās plānošanas un pārmaiņu vadības prasmei, spējai noteikt mērķus, plānot savas darbības, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, kā arī spējai prezentēt, argumentēt, pārliecināt un veidot konstruktīvu dialogu ar dažāda veida institūcijām, tostarp ar ES institūcijām. Prasīta starptautiskā sadarbības pieredze pārrunu vešanā, projektu vadībā un starptautisku līgumu sarunu vešanā.

Savukārt "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes locekļa pienākumi būs publisko iepirkumu plānošana un izpildes vadība, tostarp iepirkumu plāna izstrāde un norises uzraudzība. Valdes locekļa pienākumos ietilps sadarbības nodrošināšana ar "RB Rail" un citiem partneriem, būvniecības procesa uzraudzīšana atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un darba uzdevumam, kā arī efektīva nekustamo īpašumu atsavināšanas procesa norises nodrošināšana atbilstoši plānotajam laika grafikam un projekta finanšu plūsmas nodrošināšana.

Arī valdes loceklim prasītas valsts valodas prasmes C līmeņa pirmajā pakāpē un ļoti labas angļu valodas prasmes. Prasīta akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadībzinātnē, finansēs, ekonomikā, tiesībzinātnē vai inženierzinātnē, kā arī vismaz piecu gadu pieredze liela mēroga infrastruktūras projektu plānošanas, izstrādes un ieviešanas vadīšanā, arī piesaistot ārvalstu finanšu atbalstu, vai vismaz piecu gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā.

Pieteikumus abiem konkursiem var iesniegt līdz 30.maijam.

Precīza informācija par izsludinātajiem amata konkursiem: http://www.sam.gov.lv/sm/content/?cat=697

Papildus informācija: Uz pieteikumiem jānorāda “SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” nominācijas komisijai”ar norādi “Konkursam uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētāja amatu” vai “SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas” nominācijas komisijai”ar norādi “Konkursam uz SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas valdes locekļa amatu”, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi:satiksmes.ministrija@sam.gov.lv, pa pastu (pasta zīmogs 30.05.2019.) Satiksmes ministrija, Rīga, Gogoļa iela 3, LV-1743 vai personīgi (214. kabinets).