LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

Valdība piešķir 6 miljonus euro sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensēšanai

Ministru kabinets šodien, 2. oktobrī, apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) rīkojuma projektu, ar kuru no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” SM piešķirti 6 miljoni euro, lai nodrošinātu pārvadājumu nepārtrauktību un daļēji segtu normatīvajos aktos noteiktās kompensācijas republikas pilsētu pašvaldībām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos noteikto izdevumu kompensēšanu, SM lūdza Ministru kabinetu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt SM daļu no papildu 2018. gadā nepieciešamā finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 6 000 000 euro, tai skaitā:

- par personu ar invaliditāti pārvadāšanu Rīgas pilsētā 2017. gadā 626 679 euro,

- republikas pilsētām 102 773 euro,

- sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem 5 270 548 euro.

Pamatojoties uz Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumiem Nr. 435 “Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu”, sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem kompensē zaudējumus, kas radušies, ja ar sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma izpildi saistītās nepieciešamās izmaksas pārsniedz gūtos ieņēmumus.

Ievērojot faktiskos 2018. gada 1. pusgada rezultātus, kā arī objektīvos apstākļus saistībā ar nodokļu, preču un pakalpojumu cenu izmaiņām, biļešu ieņēmumu pieaugumu, VSIA “Autotransporta direkcija” ir pārskatījusi prognozes, kā rezultātā kopējais 2018. gadā kompensējamais zaudējumu apmērs varētu būt 70 838 052 euro. Līdz ar to no valsts budžeta piešķirtais finansējums sedz tikai 87% no kopējiem pārvadātājiem kompensējamajiem zaudējumiem.

Finansējums kompensācijas republikas pilsētu pašvaldībām un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem reģionālajos pasažieru pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem šī gada valsts budžetā bija nepietiekams, jo VSIA “Autotransporta direkcija” katru gadu apzina sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju plānotās izmaksas, kas atbilst katram kalendārajam gadam apstiprinātajam maršrutu tīklam. Ievērojot sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju pamatoto izdevumu apjomu, tiek sastādīta kopējā nepieciešamā finansējuma prognoze sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai, ņemot vērā arī izmaiņas nodokļu politikā vai inflāciju. Tomēr valsts budžeta finansējums kārtējam kalendāra gadam tiek piešķirts, ievērojot apstiprināto vidēja termiņa budžeta ietvaru, nevis atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai plānoto zaudējumu apmēru. Turklāt, piešķirot ikgadējo valsts budžeta finansējumu, atsevišķos gadījumos, netiek izvērtētas kopējās izmaiņas, piemēram, nodokļu vai cenu izmaiņas.

Vienlaikus jāatzīmē, ka pārvadātāji pasūtītājam par pārskata periodu (kalendāro gadu) informāciju iesniedz līdz kārtējā gada 1. maijam vai pasūtītāja noteiktajā termiņā. Tādejādi faktisko zaudējumu aprēķina un precizējumu rezultātā no tekošā gada piešķirtā finansējuma bieži vien ir jākompensē iepriekšējā perioda nesegtie zaudējumi, līdz ar to piešķirtais valsts budžeta finansējums tekošajā gadā ir nepietiekams. Tādēļ no valsts budžeta tiek pieprasīts papildus finansējums gan iepriekšējo gadu (periodu), gan tekošā gada zaudējumu kompensēšanai.

Aivis Vincevs
Satiksmes ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciālists
Tālr.: 67028363,
e-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv