LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums)ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem.

Trauksmes cēlējs sniedz informāciju, ko guvis, pildot darba (amata) pienākumus, vai citādā veidā, strādājot uzņēmumā vai institūcijā, kurā noticis pārkāpums. Tādējādi trauksmes cēlējs, informējot par konkrētiem faktiem un iesaistītām personām, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu to pārkāpumu atklāšanā un novēršanā, kas rada draudus sabiedrības interesēm, jo spēj profesionāli novērtēt situāciju un, novērojot neatbilstošu rīcību, izprast apdraudējumu, ko tā var radīt.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu

Kas ir kompetentā institūcija, kurai ziņot par iespējamo pārkāpumu?

Par kompetento institūciju tiek uzskatīta iestāde, kurai ir attiecīgais mandāts (pilnvarojums) un no likuma izrietošas tiesības pārbaudīt trauksmes cēlēja ziņojumā norādītās informācijas patiesumu un vērsties pret pārkāpējiem, vai nu uzsākot pārbaudi, izmeklēšanu vai arī veicot citas kontroles darbības pārkāpumu atklāšanai, novēršanai un pārkāpēju sodīšanai.

Satiksmes ministrijā iekšējās trauksmes celšanas sistēmas ietvaros trauksmi var celt to Satiksmes ministrijas padotībā esošo iestāžu nodarbinātie, kurās nav izveidota trauksmes celšanas sistēma: Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Satiksmes ministrijā

Linda Pūce, Juridiskā departamenta direktores vietniece – Valsts kapitāla daļu pārvaldes un publisko līgumu nodaļas vadītāja, tel. 67028237

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana

1) nosūtot pa pastu uz adresi Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743 (slēgtā aploksnē ievietotu aizpildīto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (uz aploksnes uzrakstot “Trauksmes cēlēja ziņojums Satiksmes ministrijai”) ;
2) iesniedzot klātienē Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1743.
3) portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu "Iesniegums iestādei";
4) uz e-pastu sm.trauksme@gmail.com;
5) ministrijas oficiālajā e-pastā (satiksmes.ministrija@sam.gov.lv), norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās

Trauksmes celšanaspazīmju kontrolsaraksts