LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

2014.gada 13.novembrī Eiropas Komisija apstiprināja Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība”, kuras ietvaros Latvijai būs pieejams finansējums 4,4 miljrd. EUR apmērā. Satiksmes ministrijas pārziņā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem būs pieejams finansējums 1,319 mljrd. EUR apmērā jeb 29,9% no pieejamā Eiropas Savienības atbalsta.

Satiksmes ministrijas pārziņā 2014.-2020.gada plānošanas periodā ir 14 specifiskie atbalsta mērķi (SAM) un pasākumi.

Atbalsta jomas:

  • Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pieejamība (platjoslas infrastruktūras attīstība lauku teritorijās), darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2. prioritārais virziens. ERAF līdzfinansējums 43.9 miljoni eiro;
  • Zemu oglekļa emisiju veicināšana transportā (automobīļu elektrouzlādes tīkls; tramvaju infrastruktūra Rīgā, Liepājā un Daugavpilī; pasažieru autobusi pārējos nacionālas nozīmes attīstības centros), darbības programmas 4. prioritārais virziens; ERAF līdzfinansējums 7 miljoni eiro; KF līdzfinansējums 108.5 miljonu eiro apmērā;
  • Ilgtspējīga transporta sistēma (galveno autoceļu, ostu, dzelzceļa (t.sk. elektrifikācijas), Starptautiskās lidostas "Rīga", Rīgas un nacionālas nozīmes centru TEN-T infrastruktūra, reģionālie autoceļi), darbības programmas 6. prioritārais virziens; KF līdzfinansējums 924.2 miljoni eiro; ERAF līdzfinansējums 235.4 miljonu eiro apmērā.

Specifiskā atbalsta mērķa nosaukums

ES fondu finansējums, EUR

2.1.1. uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās (vairāk)

43 974 115

4.4.1. attīstīt elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūru Latvijā (vairāk)

7 092 599

4.5.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru

108516 768

4.5.1.1. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta) (vairāk)

96 000 000

4.5.1.2. attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (vairāk)

12 516 768

6.1.1. palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti. (vairāk)

89 312 625

6.1.2. veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā “Rīga” (vairāk)

11 484 765

6.1.3. nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

82 202 804

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība (vairāk)

75 109 464

6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņakalna apkaimē (vairāk)

7 093 340

6.1.4. pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

68 916 932

6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

24 000 000

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā (vairāk)

44 916 932

6.1.5. valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana (vairāk)

218 449 803

6.2.1. nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti

453 927 366

6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija (vairāk)

346 639 348

6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve (vairāk)

107 288 018

6.3.1. palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti (vairāk)

235 477 563

Kopā:

1319355 340