LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

TRANZĪTS

Likumi

06.04.2017 Likums

Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta projektu uzraudzības likums

02.06.2016

Likums

Muitas likums

29.11.2012

Likums

Pievienotās vērtības nodokļa likums

30.10.2003

Likums

Par akcīzes nodokli

26.04.2001

Likums

Veterinārmedicīnas likums

27.07.2001

Likums

Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās

09.03.2000 Likums Rīgas brīvostas likums

17.12.1998

Likums

Augu aizsardzības likums

17.02.1997 Likums

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likums

19.12.1996 Likums Ventspils brīvostas likums

22.06.1994

Likums

Likums par ostām

MK noteikumi

20.12.2016 MK Nr.861 Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm
30.09.2014 MK Nr.603 Muitas procedūras - tranzīts - piemērošanas kārtība
30.09.2014 MK Nr.601 Pagaidu uzglabāšanas noteikumi
15.05.2012 MK Nr.339 Noteikumi par ostu formalitātēm

27.07.2010

MK Nr. 704

Noteikumi robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm

ES likumdošana
24.11.2015

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2447, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu konkrētus noteikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

28.07.2015 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem
11.12.2013

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regula 1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, groza regulu nr.93/2010(ES) un atceļ regulu Nr. 680/2010 (EK) un regulu nr. 67/2010(EK)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0129:0171:LV:PDF

11.12.2013

Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes regula 1315/2013, par Savienības pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai un ar ko atceļ lēmumu Nr. 661/2010/ES
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:348:0001:0128:LV:PDF

09.10.2013 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr 952/2013 ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu

Informācija atjaunota 27.07.2017