LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

DZELZCEĻŠ

Likumi

01.04.1998

Likums

Dzelzceļa likums

21.12.2000

Likums

Dzelzceļa pārvadājumu likums

14.10.2010 Likums Bīstamo kravu aprites likums
09.07.2013 Likums Būvniecības likums
02.05.2013 Likums

Likums "Par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā"

21.10.1998 Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Kazahstānas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

16.03.2006 Likums

Likums „Par Eiropas nolīgumu par galvenajām starptautiskajām dzelzceļa līnijām AGC"

18.03.2004 Likums

Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību dzelzceļa transporta jomā

22.06.2017 Likums

Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu par Rail Baltic/Rail Baltica dzelzceļa savienojuma izveidi

MK noteikumi

09.06.2020 MK Nr. 374 Dzelzceļa savstarpējās izmantojamības noteikumi
09.06.2020 MK Nr. 375 Dzelzceļa drošības noteikumi
13.06.2017 MK Nr.340

Kārtība, kādā nodod lietošanā vai apgrūtina valstij piederošo vai piekrītošo zemi publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā

11.10.2016 MK Nr.672

Noteikumi par valsts nodevu par pārvadātāja licences izsniegšanu pārvadājumiem pa dzelzceļu

16.08.2016 MK.Nr.558 Dzelzceļa pārvadātāju licencēšanas noteikumi
15.07.2016 MK Nr.472

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi

15.07.2016 MK Nr.471

Noteikumi par dzelzceļa tīklā piemērojamiem darbības uzlabošanas shēmas pamatprincipiem

19.04.2016 MK Nr.245

Noteikumi par grāmatvedības uzskaites informāciju, kas pēc pieprasījuma iesniedzama Valsts dzelzceļa administrācijai

28.06.2011 MK Nr.500 Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām
19.04.2016 MK Nr.244 Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras tīkla pārskata saturu
15.07.2016 MK Nr.472 Publiskās dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadales noteikumi
02.09.2014 MK Nr.530 Dzelzceļa būvnoteikumi
19.08.2014. MK Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
19.08.2014 MK Nr.499 Noteikumi par būvinspektoriem
28.08.2012 MK Nr.599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
16.12.2015 MK Nr.795

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

09.06.2015 MK Nr.288

Noteikumi par dzelzceļa speciālistu profesijām, kurās nodarbinātajiem tiek nodrošināta papildpensijas uzkrājumu veidošana privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu

03.11.2014 MK Nr.636

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

29.04.2014 MK Nr.217

Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums

04.06.2013 MK Nr. 303

Noteikumi par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja izmeklētāju dienesta apliecībām

31.01.2012 MK Nr. 92 Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība
18.01.2011 MK Nr.57

Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas, darbības apturēšanas un anulēšanas kritērijiem un kārtību

06.10.1998

MK Nr. 392

Dzelzceļa pārbrauktuvju un pāreju ierīkošanas, aprīkošanas, apkalpošanas un slēgšanas noteikumi

26.10.2010

MK Nr. 999

Dzelzceļa satiksmes negadījumu klasifikācijas, izmeklēšanas un uzskaiteskārtība

05.07.2011 MK Nr. 541 Bīstamo kravu aprites kontroles kārtība

20.10.1998

MK Nr. 411

Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu

15.12.1998

MK Nr. 457

Dzelzceļa aizsargjoslu noteikšanas metodika

29.12.1998

MK Nr. 489

Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība

03.08.2010

MK Nr. 724

Dzelzceļa tehniskās ekspluatācijas noteikumi

18.12.2001

MK Nr. 533

Noteikumi par pavadzīmes aizpildīšanas kārtību dzelzceļa kravu pārvadājumos

09.04.2002

MK Nr. 148

Komercakta un vispārējā parauga akta sastādīšanas noteikumi

04.11.2002

MK Nr. 506

Noteikumi par kravu pieņemšanu pārvadāšanai pa dzelzceļu

04.02.2003

MK Nr. 70

Dzelzceļa kravas pārvadājumu noteikumi

08.04.2003

MK Nr. 158

Kravas izsniegšanas noteikumi

29.04.2003

MK Nr. 226

Noteikumi par bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu

02.09.2003

MK Nr. 485

Dzelzceļa kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi

22.04.2004

MK Nr. 377

Noteikumi par lejamkravu pārvadāšanu cisternās un bunkura pusvagonos

29.06.2004

MK Nr. 566

Metodika, pēc kuras stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūra iedalāma kategorijās

15.05.2018

MK Nr. 215

Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu

07.12.2004

MK Nr. 1005

Kārtība, kādā pārvadātājs nodod tā rīcībā esošos resursus dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam dzelzceļa satiksmes atjaunošanai pēc negadījuma, un kārtība, kādā pārvadātājam atlīdzina resursu vērtību

04.01.2005

MK Nr. 13

Valsts dzelzceļa administrācijas nolikums

04.01.2005

MK Nr. 14

Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas nolikums

01.02.2005

MK Nr. 79

Dzelzceļa zemes nodalījuma joslas ekspluatācijas noteikumi

18.01.2011

MK Nr. 57

Noteikumi par drošības apliecības izsniegšanas,darbības apturēšanas un anulēšanas kritēijiem unkārtību

31.01.2012

MK Nr. 92

Dzelzceļa ritošā sastāva reģistrācijas kārtība

21.02.2006

MK Nr.156

Noteikumi par drošības konsultantu (padomnieku) norīkošanu, to profesionālo kvalifikāciju un darbību bīstamo kravu pārvadājumu jomā

28.03.2006

MK Nr. 236

Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) instruktora, vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīga kvalifikācijas prasībām un sertifikācijas kārtību

02.05.2006

MK Nr. 360

Noteikumi par dzelzceļa speciālistiem

21.06.2011 MK Nr. 464 Bīstamo kravu ar īpašu riska potenciālu aprites aizsardzības pasākumu plānošanas, īstenošanas un kontroles kārtība

29.08.2006

MK Nr.712

Dzelzceļa staciju, izmaiņas punktu un pieturas punktu – publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektu – atklāšanas, slēgšanas un nosaukuma piešķiršanas kārtība

28.12.2010

MK Nr.1210

Noteikumi par Eiropas dzelzceļa sistēmu savstarpēju izmantojamību

09.03.2010 MKNr. 225 Militārpersonu un militāro kravu dzelzceļa pārvadājumu noteikumi

18.12.2007

MK Nr.923

Noteikumi par obligāti apsargājamiem valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras objektiem un to apsargāšanas kārtību

10.03.2009 MK Nr. 219 Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude
28.12.2010 MK Nr. 1211 Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā
10.03.2008 MK Nr. 168 Noteikumi par drošības sertifikāta A daļas un B daļas izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtību un kritērijiem
14.09.2010 MK Nr. 873 Noteikumi par vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) kvalifikācijas un vilces līdzekļa vadīšanas tiesību iegūšanu
Eiropas Savienības tiesību akti pieejami šeit

Informācija atjaunota 15.06.2020