LATVIJAS REPUBLIKAS
SATIKSMES MINISTRIJA
drukāt  

2017.gada 20.oktobrī, plkst. 15:25 no pretendenta pa e-pastu saņemti šādi jautājumi:

1) Pretendentam darbu izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2014., 2015., 2016.gads, kā arī tiks ņemts vērā 2017.gads līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzvērtīga apjoma renovācijas darbu vadīšanā, no kuriem vismaz divos objektos darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāja darbu. Aizpildot 3.formu tiek prasīts, ka būvdarbu vadītājam papildus jāpievieno būvatļauju kopijas, bet, ja tādu nav, tad būvvaldē reģistrētu saistību rakstu kopijas, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā. Par cik tiek prasīts pievienot būvatļauju kopijas un saistību raksta kopijas būvdarbu vadītāja pieredzes apliecināšanai vai pastāv iespēja pievienot rīkojumu kopijas, jo saskaņā ar Nolikuma punktu Nr.13.2.2. mēdz būt līdzīga rakstura darbi, kur prasītos dokumentus ir grūtības sagādāt”.

Iepirkuma komisija uz pretendenta uzdoto jautājumu sniedz šādu atbildi:

„Pretendentam jāiesniedz tādi dokumenti, kas apliecina attiecīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju un pieredzi un atbilst veicamo darbu specifikai un apjomam”.

2) „Vai konkrētais objekts būs klasificējams kā reverss darījums un tiks iesaistīta būvvalde?”

Iepirkuma komisija uz pretendenta uzdoto jautājumu sniedz šādu atbildi:

„Būvvalde netiks iesaistīta, jo paredzētie darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju atbilst kosmētiskam remontam un to izpildei nav nepieciešams Būvvaldes saskaņojums”.

2012.gada 21.novembrī pa e-pastu iepirkuma komisija saņēma no pretendenta šādus jautājumus:

1) Vai ir paredzēts izmantot esošos piekļuves kontroles elementus (karšu nolasītāji, kontrolieri) priekš jaunajiem turniketiem, vārtiņiem?

2) Kāda ražotāja piekļuves sistēmas elementi tiek izmantota šobrīd?

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta iesniegtos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

1) Piekļuves kontroles sistēmas iepirkumam Nr. SM 2012/16 jaunajiem turniketiem/vārtiņiem ir paredzēts izmatot esošos kontroles elementus (nolasītājus) demontējot tos no esošajiem turniketiem/vārtiņiem un savienojot tos ar jaunajiem turniketiem/vārtiņiem.

2) Ar esošajiem piekļuves sistēmas elementiem ir iespējams iepazīties klātienē − saskaņā ar Nolikuma 5.4. punktu Gogoļa ielā 3, Rīgā, iepriekš piezvanot pa tālruni 67028217 (Nolikuma 4.punktā norādītajai kontaktpersonai par iepirkuma priekšmetu).

2012.gada 16.novembrī pa e-pastu iepirkuma komisija saņēma no pretendenta šādu jautājumu:

Vai pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar pieslēgumu pie iekšējā datoru tīkla? Ja nodrošina, lūdzam uzrādīt aktīvo datu pārraides tīkla aparatūras tipu un marku. Ja nenodrošina, tad lūdzam precizēt tehnisko specifikāciju, kas ir konkursa nolikuma pielikumā.

Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta iesniegto jautājumu un sniedz šādu atbildi:

Saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma II nodaļa) 11.9.punktu Pretendentam jāpiedāvā iekļaut Darbos visu iekārtu, aprīkojuma un cita veida lietu, kuru piegāde paredzēta Projektā, uzstādīšanu (programmatūras instalēšanu), noregulēšanu un palaišanu tādā mērā, lai attiecīgās iekārtas, aprīkojums vai cita veida lietas būtu izmantojamas visiem tām paredzētajiem mērķiem. Darbos ietilpst arī to iekārtu, aprīkojuma un cita veida lietu uzstādīšana, noregulēšana un palaišana saskaņā ar iepriekš minēto, par kuru uzstādīšanu, noregulēšanu vai palaišanu nav tiešas norādes ne tehniskajās specifikācijās, ne Projektā.

Atbildes uz jautājumiem par iepirkumu "Satiksmes ministrijas nodarbināto veselības apdrošināšana" (SM 2012/04)

Jautājums:
Kas Jūsu izpratnē ir A1 programma, kas ir minētā nolikuma 6.lpp?

Atbilde:
Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1.pielikums) 1.1.punktā ir drukas kļūda. Kopējais minimālais atlīdzību limits LVL 800 ir pamatprogrammai, nevis A1 programmai.

Jautājums:
Nolikuma 8.2.2.1 apakšpunktā (vērtēšanas kritēriji) ir norādīts, ka tiek vērtēts vidējais aritmētiskais rezultāts no Finanšu piedāvājuma 2. Tabulas ailes „Gada prēmija vienam darbiniekam, ja pakalpojumu iegādājas 1 -5 (viens līdz pieci) darbinieki, LVL.
Saskaņā ar Finanšu piedāvājuma 2. Tabulas aili – minimālais darbinieku skaits atšķiras: „Gada prēmija vienam darbiniekam, ja pakalpojumu iegādājas 5 - 9 (pieci līdz deviņi) darbinieki, LVL?

Atbilde:
Nolikuma 8.2.2.1.apakšpunktā ir drukas kļūda. Vidējais aritmētiskais rezultāts tiks vērtēts atbilstoši Finanšu piedāvājuma (Nolikuma 2.pielikums) 2.tabulas ailē „Gada prēmija vienam nodarbinātajam, ja pakalpojumu iegādājas 5-9 (pieci līdz deviņi) nodarbinātie (LVL)” norādītajai informācijai.

Atbildes uz jautājumiem par atklāto konkursu ""Degvielas un citu transportlīdzekļu ekspluatācijai nepieciešamo preču piegāde"

Jautājums:
LR Satiksmes ministrija (turpmāk – ministrija) ir saņēmusi pretendenta 27.10.2011. iesniegumu „Par atklātā konkursa nolikumu”, ar kuru tas lūdz izskatīt iesniegumā minētos iebildumus un sniegt atbildi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Iesniegumā pretendents norāda, ka tas piedāvā iespēju uzpildīties 53 degvielas uzpildes stacijās Latvijā, kuras atrodas Latvijā 19 pilsētās un citos Latvijas novados, kas nodrošina iespēju uzpildīt degvielu 75 km attālumā no jebkura punkta Latvijā un, ņemot vērā normālo degvielas patēriņu un benzīnbākas lielumu, ir pilnībā pietiekoši, lai Satiksmes ministrija varētu veikt savu saimniecisko darbību. Ievērojot minēto pretendents lūdz atzīt tā piedāvājumu par atbilstošu Satiksmes ministrijas vajadzībām vai arī veikt grozījumus atklāta konkursa nolikumā, izņemot laukā no pilsētu saraksta Talsus un Dobeli, vai sadalot atklāto konkursu daļās un novērtējot degvielas cenu katrā no nolikuma Tehniskajās specifikācijās prasītajām pilsētām.

Atbilde:
Izvērtējot iesniegumā minētos iebildumus un argumentus iepirkuma komisija 04.11.2011. pieņēma lēmumu grozīt konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas, svītrojot no Tehnisko specifikāciju un Tehniskā piedāvājuma 5.punktā minēto pilsētu, kurās jānodrošina Tehnisko specifikāciju 1., 2. un 3.punktā minētās prasības, saraksta Talsus un Dobeli.

Jautājums:
lūdz izskatīt iespēju izslēgt no nolikuma prasību par degvielas uzpildes stacijas nodrošināšanu Alūksnē. Tā vietā noteikt prasību nodrošināt degvielas uzpildes staciju Alūksnē vai 50 km attālumā no Alūksnes, braucot pa autoceļiem Rīgas virzienā.

Atbilde:
Izvērtējot iesniegumā minētos argumentus iepirkuma komisija 14.11.2011. pieņēma lēmumu grozīt konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas, proti, aizstāt nolikuma 2.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” un 3.pielikumā „Tehniskais piedāvājums” vārdus „Alūksnē, vismaz viena DUS” ar vārdiem „Gulbenē, vismaz viena DUS”.

Atbildes uz jautājumiem par atklāto konkursu "Automašīnu noma Satiksmes ministrijas vajadzībām":

Jautājums: Nomas termiņš ir 24 mēneši vai līdz 24 mēnešiem?

Atbilde: Nomas termiņš plānots 24 mēneši. Neprecizitāte labota, grozot konkursa nolikumu.

Jautājums: Ja plānotais nomas termiņš ir 24 mēneši, kādēļ specifikācijā garantija ir prasīta ne mazāk kā 3 gadi vai 100 000 km?

Atbilde: Garantijas termiņš ir precizēts uz 24 mēnešiem, grozot konkursa nolikumu.

Jautājums: Ja auto piegāde tiek plānota 02/01/2012 vai EURO 4 atgāzu norma ir pareiza prasība, jo no 01/01/2012 LV drīkstēs reģistrēt tikai EURO 5 un augstākai izmešu normai atbilstošas automašīnas?

Atbilde: Tehniskajās specifikācijās noteikts minimālās prasības (vismaz EURO 4), kas neizslēdz tiesības pretendentam piedāvāt automašīnu, kurai atgāžu norma ir EURO 5. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar konkursa nolikumu pretendenta piegādātajām automašīnām jābūt reģistrētām VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”, pretendentiem, iesniedzot piedāvājumu, ir jāņem vērā nosacījums, ka 2012.gada 1.janvāra drīkstēs reģistrēt tikai automašīnas, kuru atgāžu norma ir EURO 5. Tāpat nevar izslēgt iespēju, ka pretendents reģistrē automašīnu, piemēram, 2011.gada 30.decembrī, līdz ar to nav pamatota prasība piegādāt automašīnas, kuru atgāžu norma ir EURO 5.

Jautājums: Vai auto nomas konkursa Tehniskā piedāvājuma 1., 2. un 3.daļā var piedāvāt automašīnas ar hečbeka virsbūves tipu, bet kuras izskatās pēc sedana? Nolikuma tehnisko specifikāciju 1, 2 un 3 daļā ir norādīts, ka piedāvātajām automašīnām ir jābūt ar sedana virsbūves tipu, bet durvju skaits norādīts 4 vai vairāk.

Atbilde: Tehnisko specifikāciju II. sadaļā „Transportlīdzekļu tehniskie parametri” norādīts virsbūves tips „sedans” un durvju skaits „4 un vairāk”, jo tirgū pieejami „sedan” virsbūves tipa modeļi, kam ir 5 durvis un kas funkcionāli līdzinās „hečbek” virsbūves tipam. Līdz ar to, lai nepamatoti neierobežotu piegādātāju konkurenci, Tehniskajās specifikācijās norādīts, ka pretendents var piedāvāt „sedan” tipa automašīnas, kurām ir vairāk nekā 4 durvis.
Ja pretendents piedāvās automašīnas, kuras vizuāli atbilst „sedan” virsbūves tipam un kuru funkcionalitāte vienlaicīgi atbilst arī „hečbek” virsbūves tipam, Iepirkuma komisija (pēc katra atsevišķa gadījuma izvērtēšanas) uzskatīs par atbilstošām Tehniskajā specifikācijās noteiktajām.

Jautājums: LR Satiksmes ministrija 20.09.2011. ir saņēmusi pretendenta 17.09.2011. iesniegumu „Par Satiksmes ministrijas izsludinātā konkursa „Automašīnu noma Satiksmes ministrijas vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. SM 2011/4, tehniskās specifikācijas parametriem”, ar kuru tas informē, ka pretendenta piedāvājumā esošie transportlīdzekļi ir atbilstoši tehniskajās specifikācijās norādītajiem parametriem, taču dažu specifikāciju bagāžas nodalījuma tilpuma sadaļās piedāvājamo transportlīdzekļu parametriem eksistē nenozīmīgas nobīdes, kā arī lūdz rast iespēju izvērtēt un akceptēt nobīdi sekojošās specifikāciju pozīcijās:
1) Pielikumā Nr.1 II sadaļas „Transportlīdzekļu tehniskie parametri” 1. un 2.iepirkuma daļās, kur norādīts vēlamais transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma tilpums „ne mazāk kā 565 l” (ar pilna izmēra rezerves riteni). Pretendents lūdz akceptēt transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma tilpumu no 490 l (ar pilna izmēra rezerves riteni).
2) Pielikumā Nr.1 II sadaļas „Transportlīdzekļu tehniskie parametri” 3.iepirkuma daļā, kur norādīts vēlamais transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma tilpums „ne mazāk kā 510 l” (ar pilna izmēra rezerves riteni). Pretendents lūdz akceptēt transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma tilpumu no 370 l (ar pilna izmēra rezerves riteni).

Atbilde: Ievērojot augstāk minēto, Iepirkuma komisija informē, ka Tehnisko specifikāciju minimālās prasības ir noteiktas ņemot vērā pasūtītāja vajadzības, proti, transportlīdzekļus ir plānots izmantot gan ikdienas saimnieciskajām vajadzībām (pārstāvības un saimniecības preču, biroja tehnikas, pasta pārvadāšana), gan regulāriem nodarbināto komandējumiem uz citām Latvijas pilsētām, Krievijas Federāciju, Baltkrieviju, Baltijas valstīm, u.c., kuru laikā nepieciešams vest reprezentācijas materiālus, pārstāvības preces, kā arī visu delegācijas pārstāvju personīgo komandējuma vajadzībām nepieciešamo bagāžu.
1. un 2.iepirkuma daļā pretendenta piedāvāto transportlīdzekļu bagāžas nodalījuma tilpums ir mazāks par 13,3 %, nekā Tehniskajās specifikācijās noteiktais transportlīdzekļu bagāžas nodalījuma tilpums, savukārt 3.iepirkuma daļā pretendenta piedāvātā transportlīdzekļa bagāžas nodalījuma tilpums ir mazāks par 27,45 %, nekā Tehniskajās specifikācijās noteiktais transportlīdzekļu bagāžas nodalījuma tilpums.
Līdz ar to nobīdes no Tehniskajās specifikācijās norādītajām minimālajām prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu bagāžas nodalījuma tilpumu uzskatāmas par būtiskām un to akceptēšana atstās būtisku ietekmi uz pasūtītājam nepieciešamo iepirkuma priekšmeta saturu un kvalitāti.

Atbildes uz jautājumiem par iepirkumu "Ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās"

Jautājums:
Lūdzam iepirkuma komisiju precizēt, kāda veida transporta nozares projekti tiks uzskatīti par atbilstīgiem pēc nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

Atbilde:
Iepirkuma komisija skaidro, ka par atbilstīgiem 3.3.1.punkta prasībām tiks uzskatīti gan darbu veikšanas, gan pakalpojumu sniegšanas projekti jebkurā transporta nozares apakšnozarē.

Atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa nolikumu "Konsultāciju pakalpojumi Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai". (ievietots 23.04.2012 šeit)

Pretendenta uzdotais jautājums par grozījumiem Vispārīgās vienošanās projektā. (šeit)

Iepirkuma komisijas atbildes uz jautājumiem paratklāta konkursa nolikumu "Konsultāciju pakalpojumi Starptautsikās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai"(ievietots 07.05.2012 šeit)

Iepirkuma komisijas atbildes pretendentam uz uzdotajiem jautājumiem par atklāta konkursa nolikumu "Konsultāciju pakalpojumi Starptautiskās kravu loģistika un ostu informācijas sistēmas izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas atbalsta pakalpojumu nodrošināšanai" (ievietots 17.05.2012 šeit)

Atbildes uz jautājumiem par atklāta konkursa "Ekspertu pakalpojumi pārbaužu veikšanai Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu īstenošanas vietās" Nr.SM 2012/05/VSID/TP/CFLA/11/20/018/01-1 nolikumu un tehnisko specifikāciju(ievietos 13.06.2012 šeit)