Meklēšana

Instagram
Facebook
Youtube
Twitter
Flickr
A A A
AVIĀCIJA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
LICENCĒTĀS AVIOKOMPĀNIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE  
STARPTAUTISKĀS LIDOSTAS "RĪGA" TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
INFORMĀCIJA SAISTĪBĀ AR PĀREJU UZ EIRO  
AUTOSATIKSME  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
MELNO PUNKTU UN CSNG KARTES  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE AUTOCEĻIEM  
RĪCĪBAS PLĀNS TROKŠŅA SAMAZINĀŠANAI AUTOCEĻIEM  
AUTOCEĻU LIETOŠANAS NODEVA  
PĒTĪJUMI  
DZELZCEĻŠ  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
DZELZCEĻA DEPARTAMENTS  
SKAITĻI UN FAKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
RAIL BALTICA  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TROKŠŅU STRATĒĢISKĀ KARTE DZELZCEĻA LĪNIJAI  
DZELZCEĻA LĪNIJAS TROKŠŅU SAMAZINĀŠANAS RĪCĪBAS PLĀNS  
JŪRNIECĪBA  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
PASTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
ELEKTRONISKIE SAKARI  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
STATISTIKA  
INFORMATĪVIE MATERIĀLI  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
TRANZĪTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
TRANZĪTA POLITIKAS DEPARTAMENTS  
IESTĀDES, UZŅĒMUMI, ORGANIZĀCIJAS  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAULES BANKAS PĒTĪJUMS PAR LATVIJAS OSTĀM  
LATVIJAS OSTU ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA 2014. - 2020. GADAM  
OSTU REGULA LATVIJĀ  
BĪSTAMĀS KRAVAS
JOMAS RAKSTUROJUMS
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
SABIEDRISKAIS TRANSPORTS  
JOMAS RAKSTUROJUMS  
SAISTĪTĀS ORGANIZĀCIJAS  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
KONCEPCIJAS NOZARĒ  
IZVĒLIES VALSTS DOTĒTU SABIEDRISKO TRANSPORTU!  
BŪTISKĀKIE NORMATĪVIE AKTI  
STATISTIKA  
PASAŽIERU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
ATTĒLU GALERIJA  
Flickr FLICKR.COM  
VIDEO  

Notikumu kalendārs

P O T C P S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Sākumlapa Nozares Bīstamās kravas Jomas raksturojums

Jomas raksturojums

Bīstamo kravu pārvadājumi ir viena no starptautiski visstingrāk regulētajām transporta nozarēm.

Pasaules industrializācijas procesa dēļ pašlaik vērojams straujš šādu kravu pieaugums, kuru sastāvā ir vielas, kas, izkļūstot ārpus iepakojuma, potenciāli rada draudus cilvēku veselībai un apkārtējai videi - tā saucamās bīstamās kravas.

Negadījumi ar bīstamām kravām notiek reti. Pēc šādiem negadījumiem iespējamas plaša mēroga nopietnas sekas. Tādēļ svarīgākais uzdevums ir garantēt apkārtējās vides un sabiedrības drošību bīstamo kravu pārvadājumu laikā. Ja attiecīgie likumdošanas akti tiek ievēroti, bīstamo kravu pārvadāšana nav vairāk bīstama kā jebkura cita veida kravas pārvadāšana. Šī iemesla dēļ sevišķu nozīmi iegūst likumi, noteikumi un instrukcijas, kas stingri reglamentē šādu kravu pārvadāšanu, kā arī to izpildes kontrole.

Starptautiskais normatīvais regulējums

Tā kā lielākā daļa pārvadājumu ir starptautiski un iespējamo negadījumu sekas arī varētu būt starptautiskas, tad ir izstrādāta starptautiska sistēma bīstamo kravu transporta drošības garantēšanai.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomiskās un sociālās padomes Bīstamo kravu transportēšanas ekspertu komiteja izstrādātā un regulāri papildina dokumentu “Rekomendācijas bīstamo kravu pārvadāšanai” (turpmāk – ANO Rekomendācijas). Šis dokuments ietver kopējus bīstamo kravu klasifikācijas, iepakošanas, marķēšanas un citus noteikumus visiem transporta veidiem, tādējādi atvieglojot arī multimodālos pārvadājumus. ANO Rekomendācijas ir adresētas visām valdībām nacionālo noteikumu izstrādei, kā arī tādām starptautiskajām organizācijām kā Starptautiskā dzelzceļa organizācija (OTIF), Starptautiskā jūrniecības organizācija (IMO), Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) un tādām reģionālām komisijām kā ANO Eiropas Ekonomiskā Komisija (EEK) starptautisku nolīgumu un konvenciju izstrādei par bīstamo kravu pārvadāšanu gaisa satiksmē, pa jūru, autoceļiem, dzelzceļu un iekšējiem ūdensceļiem.

Ievērojot ANO Rekomendācijas:

· EEK ir izstrādājusi Eiropas valstu nolīgumu par bīstamo kravu starptautiskiem pārvadājumiem pa autoceļiem (European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (turpmāk tekstā - ADR));

· Starptautiskā dzelzceļa organizācija - Konvenciju par starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem, kurā ietverta arī Noteikumus bīstamo kravu starptautiskiem dzelzceļa pārvadājumiem (Regulations concerning the international Carriage of Dangerous Goods (turpmāk tekstā - RID);

· Bīstamo kravu gaisa pārvadājumus reglamentē Tehniskās instrukcijas drošam bīstamo kravu aviotransportam (Technical instructions for the safe transport of dangerous goods by air (turpmāk tekstā - ICAO-TI);

· Savukārt jūras pārvadājumus - Starptautiskais jūras bīstamo kravu kodekss (International maritime dangerous goods code (turpmāk tekstā – IMDG Kodekss).

Situācija Latvijā

Atbilstoši statistikai Latvijā bīstamo kravu pārvadājumi veido būtisku daļu no visiem kravu pārvadājumiem un tie tiek veikti ar visiem galvenajiem transporta veidiem: autotransportu, dzelzceļu, jūras transportu un gaisa transportu; iekšējie pārvadājumi tiek veikti izmantojot dzelzceļu un autotransportu.

Centrālās statiskas pārvaldes dati uzrāda, ka tikai ar Latvijā reģistrētieme transportlīdzekļiem, dzelzceļa un jūras transportā bīstamo kravu pārvadājumi ir aptuveni puse no kopējā pārvadājamo kravu apjoma; bet pārvadājumos pa autoceļiem - līdz 3.5%. Līdz ar to svarīgs uzdevums Latvijai ir samazināt risku, kas saistīts ar bīstamo kravu pārvadājumiem. Riska mazināšanai tiek veikts pasākumu komplekss, ko nosaka starptautiskā ANO ekspertu izstrādātā stingro noteikumu sistēmu, kas ir jāievēro gan veicot starptautiskus pārvadājumus, gan arī valsts iekšējos pārvadājumus ar jebkuru no transporta veidiem.

Bīstamo kravu pārvadājumus ar autotransportu Latvijā reglamentē Autopārvadājumu likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 2005.gada 6.septembra noteikumi Nr.674 “Bīstamo kravu pārvadājumu noteikumi” (turpmāk –MK noteikumi Nr.674), kā arī Bīstamo kravu aprites likums. Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 24.septembra Direktīvas 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (turpmāk – Direktīva 2008/68/EK) 3.pants nosaka, ka bīstamo kravu pārvadājumus atļauj, ja ir ievēroti Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā, II pielikuma II.1. iedaļā un III pielikuma III.1. iedaļā izklāstītie nosacījumi. Direktīvas 2008/68/EK I pielikuma I.1. iedaļā ir iekļauts 1957.gada 30.septembra Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu ieviešot Latvijas likumdošanā Direktīvas 2008/68/EK prasības, MK noteikumu Nr.674 3.punkts nosaka, ka Latvijā bīstamo kravu starptautiskos un iekšzemes pārvadājumus veic atbilstoši ADR nolīguma prasībām, un arī Bīstamo kravu aprites likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka jautājumus par bīstamo kravu apriti un tās uzraudzību autopārvadājumu jomā reglamentē ADR. Latvija 1996.gada 24.oktobrī pievienojās Eiropas valstu nolīgumam par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) un protokolam par grozījumiem nolīgumā.

Bīstamo kravu pārvadājumus dzelzceļa transportā reglamentē Konvencijas par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) B papildinājuma “Vienotie noteikumi līgumam par kravu starptautiskajiem pārvadājumiem (CIM)” I pielikums „Bīstamo kravu starptautisko dzelzceļa pārvadājumu noteikumi (RID)”, Dzelzceļa likums, Dzelzceļa pārvadājumu likums, Bīstamo kravu aprites likums,Direktīva 2008/68.

ICAO-TI Latvijai ir saistošs kopš 1992.gada, IMDG Kodekss – kopš 1993.gada un RID – kopš 1999.gada, kad Latvija iestājās attiecīgajās starptautiskajās organizācijās.

Visu šo Nolīgumu un 10 ar bīstamo kravu pārvadāšanu saistītu Eiropas Savienības Direktīvu prasību ievērošanai vienotas bīstamo kravu pārvadāšanas politikas, likumdošanas un valstiskas vadības sistēmas veidošanas darbs mūsu valstī tika sākts 1995.gadā, iztulkojot un publicējot latviešu valodā ADR, kā arī izstrādājot atsevišķus likumdošanas aktus par konkrētiem bīstamo kravu pārvadāšanas un kontroles aspektiem. ADR izdevums latviešu valodā, ietverot attiecīgos labojumus un papildinājumus, tiek atjaunots ik pēc diviem gadiem. 2003. gadā latviski iztulkots arī RID. Izstrādāts attiecīgs Latvijas tiesību aktu komplekss, organizēta kontroles sistēma, speciālo transportlīdzekļu sertifikācija un apskates.

Kopš 1996.gada Latvijā tiek organizēta speciālo auto transportlīdzekļu vadītāju apmācība, eksaminācija un sertifikātu izsniegšana, kā arī atkārtota apmācība. Izdotas vairāk nekā 3000 starptautiski atzītu ADR autovadītāju apliecību. Auto transportlīdzekļu vadītāju sertifikāciju nodrošina VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” https://www.csdd.lv/bistamo-kravu-parvadasanas-aplieciba-adr/vispariga-informacija

Kopš 2002.gada drošības līmeņa paaugstināšanai Latvijas, kā arī citu Eiropas Savienības valstu uzņēmumos, kas nodarbojas ar bīstamo kravu pārvadājumiem, jābūt nozīmētam speciāli apmācītam bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomniekam (safety adviser). Drošības padomnieku sagatavošanai pēc programmas, kas vienāda visās Eiropas Savienības valstīs, ir sagatavoti pasniedzēji un organizēta drošības padomnieku apmācība. Satiksmes ministrijas vadībā notiek drošības padomnieku eksaminācija. Ir izsniegti vairāk nekā 1000 starptautiski atzītu sertifikātu par bīstamo kravu pārvadāšanas drošības padomnieku profesionālās kvalifikācijas iegūšanu. Drošības padomnieku sertifikāciju nodrošina:

· Autopārvadājumu jomā: VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu iela 30, Rīga http://www.atd.lv/lv/dro%C5%A1%C4%ABbas-konsultanta-padomnieka-profesion%C4%81l%C4%81s-kvalifik%C4%81cijas-sertifik%C4%81ts

· Dzelzceļa pārvadājumu jomā: Valsts Dzelzceļa Tehniskajā inspekcija, Riepnieku iela 2, Rīga http://www.vdzti.gov.lv/index.php?id=384&sa=313,393,314,316,384

Apvienoto Nāciju organizācijā Satiksmes ministrija nominēta kā valsts kompetentā institūcija bīstamo kravu pārvadājumu jomā, kur regulāri tiek atjaunota Latvijas aktuālā informācija un ik pa diviem gadiem tiek atjaunota rakstiskā instrukcija latviešu valodā. Ar jaunāko 2017.gada rakstisko instrukciju iespējams iepazīties šeit: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html

  • ADR pilns teksts angļu valodā pieejams: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties un jaunāko 2017.gada izdevumu nopirkt VSIA „Autotransporta direkcija”, Vaļņu ielā 30, 320.telpā, kontaktinformācija: Klientu zāles administrators, tālr.67280485;
  • RID pilns teksts angļu valodā pieejams: http://www.otif.org, ar tulkojumu latviešu valodā iespējams iepazīties Valsts Dzelzceļa Tehniskajā inspekcijā, Riepnieku ielā 2, kontaktpersona: vecākais referents Dainis Lācis, , mob. tālr.29531190

 

(Informācija atjaunota 17.07.2018)

 
Latvijas Pasts uz pastmarkas un aploksnes attēlo neredzīgu talantu radītus mākslas darbus
Arī šogad turpina pieaugt licencēto pārvadātāju un transportlīdzekļu skaits; transportlīdzekļu skaits pārsniedz 24 000
Latvijā apkalpoto lidmašīnu pasažieru skaits pieaudzis par gandrīz 10 procentiem
Uzlabojot klientu ērtības, Rīgas 24.pasta nodaļai turpmāk darbdienās pagarināts darbalaiks
No 1.augusta maršrutā Dobele–Bukaiši un Liepāja–Rucava–Nida tiks ieviests transports pēc pieprasījuma